PRIVACY BELEID

BESCHERMING VAN JOUW GEGEVENS

Privacy verklaring Oosterhuis Training & Consultancy | Succesvol Jezelf

 

1. Inleiding
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze cursisten, opdrachtgevers en de bezoekers van onze website is voor ons een vanzelfsprekende zaak. Persoonlijke gegevens worden dan ook door OTC| Succesvol Jezelf met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en naar beste kunnen beveiligd.

 
2. Verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens
In het kader van onze coaching- en trainingsactiviteiten en het verzenden van onze brochure en onze E-nieuwsbrief leggen wij gegevens vast. Bij die gegevens gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, gevolgde trainingen, behaalde certificaten en diploma’s. We verwerken jouw persoonsgegevens ook voor je gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op voorkeuren.

OTC | Succesvol Jezelf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

OTC | Succesvol Jezelf gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, maar stelt deze gegevens nooit ter beschikking aan derden.

 
3. OTC | Succesvol Jezelftrainers en – begeleiders
Ook aan de mensen die training of begeleiding geven voor OTC| Succesvol Jezelf, is het strikt verboden om de gegevens van cursisten die zij in het kader van hun werkzaamheden voor het OTC| Succesvol Jezelf ontmoet hebben, te gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het werven van deelnemers voor andere trainingsactiviteiten of het aankondigen van andere producten. Een uitzondering hierop is wanneer een voor OTC| Succesvol Jezelf werkende trainer of begeleider een cursist of een opdrachtgever zelf heeft doorverwezen naar OTC| Succesvol Jezelf. In dat laatste geval heeft z/hij uiteraard het volste recht om deze personen te blijven benaderen.

 
4. Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, ofebook wordt uw e-mail adres alleen maar daarvoor – en soms voor het aankondigen van nieuwe OTC | Succesvol Jezelf -activiteiten– gebruikt.

 
5. DVD | Audio-opnamen
Soms worden er tijdens OTC| Succesvol Jezelf -opleidingen dvd | audio-opnamen gemaakt, om de deelnemers gelegenheid te geven om de live demonstraties en presentaties achteraf nogmaals te bestuderen. Deze dvd’s worden alleen uitgeleend aan medecursisten uit dezelfde opleiding die een verklaring hebben ondertekend waarin zij het vertrouwelijk gebruik van deze opnames garanderen.
Als de opnamen voor algemene trainings- en voorlichtingsdoelen worden gebruikt, zoals e-learning, wordt hiervoor aan de betreffende persoon altijd van te voren toestemming gevraagd.

 
6. Anonimiseren van cliëntverslagen en gevalsbeschrijvingen
OTC| Succesvol Jezelf eist van alle deelnemers die in het kader van hun OTC| Succesvol Jezelf -opleiding of -training schriftelijk cliëntverslagen, schriftelijke case studies of schriftelijke gevalsbeschrijvingen inleveren, dat deze afdoende geanonimiseerd zijn. De bedoeling hiervan is, dat mochten deze verslagen ooit openbaar gemaakt worden, de cliënt niet door anderen herkend kan worden.
Dit anonimiseren houdt in concreet in:
– Voornaam, achternaam en eventuele bijnamen zijn veranderd
– Functie is veranderd
– Branche is veranderd
– Leeftijd is veranderd (binnen een range van 5 jaar)
– Geslacht is soms wel en soms niet veranderd

Bedrijfsgeheimen
Trainers en begeleiders van OTC| Succesvol Jezelf behandelen strategische informatie van cursisten en opdrachtgevers strikt vertrouwelijk.

 
7.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 1. a. Cookies:
  OTC| Succesvol Jezelf gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. OTC | Succesvol Jezelf gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

   

  Als je niet van cookies houdt:
  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
  Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

   
  8.Google
  Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google. Deze cookies maken deel uit van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. OTC | Succesvol jezelf heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google -diensten.
  OTC | Succesvol Jezelf heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzameld wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd, maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie herleidbaar blijft.

   
  9.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OTC| Succesvol Jezelf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen door contact met ons optie nemen via ons bovenstaande telefoonnummer, onscontactformulier of door een email naar hello@succesvoljezelf.nl te sturen.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. In onze E- nieuwsbrief vindt u een ‘unsubscribe‘ link waarmee u uw e-mail adres rechtstreeks kunt verwijderen.

  OTC | Succesvol Jezelf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

   
  10.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  OTC | Succesvol Jezelf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  De gegevens tbv de debiteuren- en crediteurenadministratie worden 7 jaar bewaard i.v.m. de Wet op de Rijksbelastingen 
  De analysegegevens van Google Analytics worden 38 maanden bewaard, i.v.m. de minimale bewaartermijn, ingesteld via de functie Beheerder / Trackinginfo / Gegevensbehoud – Google Analytics. 

   
  11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  OTC | Succesvol jezelf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via bovengenoemd telefoonnummer, ons contact formulier of door een email naar hello@succesvoljezelf.nl te sturen.